CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ THỬ NGHIỆM VIÊN (Dành cho thử nghiệm viên tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành)

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Học phí (vnđ)

/học viên

 
1 Thử nghiệm viên xăng dầu theo QCVN 01/BKHCN 05 10.000.000 Chi tiết
2 Thử nghiệm viên mũ bảo hiểm theo QCVN 02/BKHCN 05 10.000.000 Chi tiết
3 Thử nghiệm viên đồ chơi trẻ em theo QCVN 03/BKHCN 05 10.000.000 Chi tiết
4 Thử nghiệm viên an toàn điện theo QCVN 04/BKHCN 05÷10 20.000.000 Chi tiết
5 Thử nghiệm viên thép làm cốt bê tông theo QCVN 07/BKHCN 05 10.000.000 Chi tiết
6 Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT 02 8.000.000 Chi tiết
7 Thử nghiệm viên điện – điện tử (cao áp) 03 8.000.000 Chi tiết
8 Thử nghiệm viên điện – điện tử (Rơle) 01 3.000.000 Chi tiết
9 Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực hóa (05 chỉ tiêu) 03 8.000.000 Chi tiết
10 Thử nghiệm viên chất lượng nước sinh hoạt lĩnh vực vi sinh (coliform và E.coli) 03 8.000.000 Chi tiết
11 Thử nghiệm viên hóa dầu 03 8.000.000 Chi tiết
12 Hiệu chuẩn nội bộ thiết bị thử nghiệm hóa dầu 02 7.000.000 Chi tiết
13 Các khóa đào tạo về thử nghiêm chất lượng sản phẩm, hàng hóa Theo nhu cầu và báo giá cụ thể từng khóa Chi tiết

QTC-PKH