Chức năng và nhiệm vụ QTC

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTClà đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quyết định số 1260/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo – QTC, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm được quy định như sau:

1. Vị trí chức năng

 • Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ
  về đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Trung tâm Đào tạo có tên giao dịch quốc tế là Quality Training Centre (viết tắt là QTC).
 • Trung tâm Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm Đào tạo có trụ sở chính tại Hà Nội.

2. Nhiệm vụ quyền hạn

 • Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Xây dựng các giáo trình, tài liệu nghiệp vụ, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo và nghiệp vụ khác về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Tổng cục trưởng.
 • Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo phân công của Tổng cục trưởng.
 • Tổ chức in ấn các chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động đào tạo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Thực hiện các hoạt động dịch vụ đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 • Thực hiện các hoạt động tư vấn về nghiệp vụ quản lý và kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
 • Nghiên cứu khoa học, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các dịch vụ khác phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ với tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các loại hợp đồng dịch vụ khác phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án quốc gia về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Quản lý công chức, viên chức, người lao động, hồ sơ, tài chính, tài sản, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

QTC-PKH