CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO THÔNG TƯ 26/2014/TT-BKHCN

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Học phí (vnđ)

/học viên

 
I.Các khóa đào tạo về Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia tư vấn      
1 Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan HCNN

05

5.000.000 Chi tiết
2 Tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan HCNN

05

5.000.000 Chi tiết
3 Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì & cải tiến HTQLCL theo TC ISO 9001:2015 tại cơ quan HCNN

03

4.00.000 Chi tiết
 

II. Các khóa đào tạo liên quan khác

   
4 Chuyển đổi phiên bản HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước

01

1.000.000 Chi tiết
5 Thư ký HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước

01

1.000.000 Chi tiết
6 Đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước

02

2.000.000 Chi tiết

QTC-PKH