Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 trong các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước – Cách làm của Bắc Giang

28 Tháng Bảy 2015

Với quyết tâm cải cách hành chính, tỉnh Bắc Giang đã triển khai, áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan).
Bắc Giang là một trong những tỉnh triển khai sớm việc áp dụng HTQLCL, (từ năm 2006). Việc áp dụng HTQLCL là yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan, được quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Quyết định này, Ban chỉ đạo ISO tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ – cơ quan thường trực đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện, trong đó phải kể đến:

- Kế hoạch số 1787/KH-UBND ngày 03/7/2014 về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014 -2017.
- Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 về việc ban hành các tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện Kế hoạch số 1787, Ban chỉ đạo ISO tỉnh, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trên với những cách làm mới, sáng tạo, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác áp dụng HTQLCL trong mỗi cơ quan, cụ thể phải kể đến như:

Một là, thành lập tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh gồm đại diện một số cơ quan nòng cốt trong công tác cải cách hành chính của tỉnh như: Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&CN, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông;

Hai là, công nhận của Trưởng ban chỉ đạo ISO tỉnh đối với HTQLCL của các cơ quan trước khi các cơ quan tự công bố theo quy định. Trước khi công nhận, Ban chỉ đạo ISO tỉnh thành lập các đoàn thẩm định gồm đại diện thành viên Ban chỉ đạo ISO tỉnh và các thành viên của tổ chuyên môn giúp việc, đoàn thẩm định có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp HTQLCL của các cơ quan với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, mô hình khung, nếu HTQLCL của các cơ quan phù hợp sẽ trình Trưởng ban chỉ đạo ISO tỉnh công nhận.

Sau 10 tháng triển khai Kế hoạch, tính đến hết tháng 4/2015 đã có 40/48 cơ quan hoàn thành việc xây dựng, mở rộng, cải tiến, nâng cấp HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, dự kiến trong tháng 5/2015, 100% các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng ISO sẽ hoàn thành việc xây dựng, cải tiến, mở rộng HTQLCL. Đồng thời, trong năm năm 2015, Ban chỉ đạo ISO tỉnh thực hiện xây dựng 03 mô hình điểm áp dụng HTQLCL tại 03 UBND cấp xã gồm: UBND phường Trần Phú (TP Bắc Giang); UBND thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang); UBND xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng), để tạo tiền đề cho việc triển khai nhân rộng việc xây dựng, áp dụng HTQLCL cho UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 955, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, hàng năm Ban chỉ đạo ISO tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng, áp dụng HTQLCL của các cơ quan. Kết quả, bên cạnh những cơ quan nghiêm túc thực hiện còn không ít cơ quan xây dựng, áp dụng một cách hình thức, không hiệu quả, dẫn đến lãng phí, tốn kém. Tuy nhiên, việc kiểm tra, đánh giá theo phương pháp cũ mới chỉ dừng lại ở mức định tính, chưa định lượng, chưa xếp loại được kết quả xây dựng, áp dụng HTQLCL các cơ quan.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn này, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành “Các tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan tỉnh Bắc Giang’’, đây là cách làm mới trên toàn quốc. Bộ tiêu chí là công cụ giúp đánh giá một cách hệ thống, chính xác, minh bạch kết quả xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan. Đồng thời, mỗi cơ quan có thể căn cứ kết quả chấm điểm hoặc tự chấm điểm theo các tiêu chí để tự đánh giá, qua đó xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu của HTQLCL cơ quan mình, từ đó chủ động khắc phục, hoàn thiện HTQLCL của cơ quan.

Bộ tiêu chí đã được Ban chỉ đạo ISO tỉnh sử dụng để đánh giá, chấm điểm kết quả xây dựng áp dụng HTQLCL của các cơ quan năm 2014, kết quả trong tổng số 43 cơ quan được chấm điểm có: 06 cơ quan (đạt 14%) đạt trên 90 điểm – thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ở mức rất tốt gồm các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công Nghệ; các Chi cục: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Kiểm lâm, Thủy lợi; 14 cơ quan (đạt 32,26%) đạt từ trên 80 điểm đến dưới 90 điểm-thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ở mức tốt; 19 cơ quan (đạt 44,19%) đạt từ trên 70 điểm đến dưới 80 điểm -thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ở mức khá; 04 cơ quan (chiếm 9,3%) đạt từ trên 50 điểm đến dưới 70 điểm-thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ở mức trung bình.

Kết quả chấm điểm đã được tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và thông báo tới các cơ quan, đây là một trong những căn cứ chính và quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ- thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh kịp thời có những tham mưu, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng, áp dụng ISO của từng cơ quan hành chính nói riêng, của tỉnh Bắc Giang nói chung. Kết quả chấm điểm còn tạo hiệu ứng so sánh, ganh đua giữa các cơ quan, đặc biệt là những cơ quan có số điểm ở “top cuối„. Sau gần 01 năm triển khai, qua 01 lần chấm điểm, tính đến hết tháng 5/2015 đã có 45/48 cơ quan (đạt 94%) đã mở rộng, nâng cấp HTQLCL và được Trưởng Ban chỉ đạo ISO tỉnh công nhận, tiến hành tự công bố theo quy định.

Với việc Sở KH&CN- cơ quan thường trực đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai Quyết định 19/2014/QĐ-TTg một cách quyết liệt, sáng tạo đã cơ bản khắc phục được những tồn tại lâu nay của việc áp dụng HTQLCL của các cơ quan như: lãnh đạo, cán bộ không quan tâm, việc áp dụng hình thức, không hiệu quả… Với quyết tâm của UBND tỉnh, Sở KH&CN và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh, việc áp dụng HTQLCL tiên tiến là công cụ đắc lực giúp các cơ quan tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của cán bộ, công chức, quan hệ giữa các cơ quan với người dân được cải thiện…góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà.

Phạm Xuân Thắng
Chi cục TĐC Bắc Giang – Thành viên Tổ chuyên môn giúp việc Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang