Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc Gia

30 Tháng Tám 2013

Ngày 31/5/2013; 12/6/2013; 01/7/2013; 05/7/2013; 10/7/2013; 26/7/2013 và 02/8/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

bokhoahoccn

Quyết định 1330/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9533: 2013 Thiết bị đo tốc độ và đo sâu trên tàu  biển
 2. TCVN 9534: 2013 La bàn định hướng sử dụng trên tàu biền

 Quyết định 1469/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9696-1:2013 Công nghệ thông tin – Liên kết hệ thống mở – Mô hình tham chiếu cơ sở – Phần 1: Mô hình cơ sở
 2. TCVN 9696-2:2013 Công nghệ thông tin – Liên kết hệ thống mở – Mô hình tham chiếu cơ sở – Phần 2: Kiến trúc an ninh
 3. TCVN 9696-3:2013 Công nghệ thông tin – Liên kết hệ thống mở – Mô hình tham chiếu cơ sở – Phần 3: Đặt tên và ghi địa chỉ
 4. TCVN 9696-4:2013 Công nghệ thông tin – Liên kết hệ thống mở – Mô hình tham chiếu cơ sở – Phần 4: Khung tổng quát về quản lý

Quyết định 1475/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 6292: 2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn nạp lại được – Áp suất thử 60MPa và thấp hơn
 2. TCVN 6550:2013 Khí và hỗn hợp khí – Xác định khả năng cháy và khả năng oxy hóa để chọn đầu ra của van chai chứa khí
 3. TCVN 6713: 2013 Chai chứa khí – An toàn trong thao tác
 4. TCVN 6716:2013 Khí và hỗn hợp khí – Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí
 5. TCVN 6872:2013 Chai chứa khí – Mũ bảo vệ van và vành bảo vệ van – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm
 6. TCVN 7163:2013 Chai chứa khí di động – Van chai – Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu
 7. TCVN 7388-1:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo nhỏ hơn 1100Mpa
 8. TCVN 7388-2:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo lớn hơn hoặc bằng 1100Mpa
 9. TCVN 7388-3:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hóa
 10. TCVN 9321:2013 Chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG – Van tự đóng kín
 11. TCVN 9313:2013 Chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật và thử  nghiệm van chai LPG – Van vận hành bằng tay
 12. TCVN 9314:2013 Chai chứa khí – Van áp suất dư – Yêu cầu chung và thử kiểu
 13. TCVN 9315:2013 Chai chứa khí – Van chai chứa khí với bộ điều áp bên trong – Yêu cầu kỹ thuật và thử kiểu
 14. TCVN 9316-1:2013 Chai chứa khí – Ren côn 17E và 25E để nối van vào chai chứa khí – Phần 1: Đặc tính kỹ thuật
 15. TCVN 9316-2:2013 Chai chứa khí – Ren côn 17E và 25E để nối van vào chai chứa khí – Phần 2: Calip nghiệm thu

Quyết định 1836/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9859:2013 Bến phà, bến cầu phao đường bộ – Yêu cầu thiết kế

Quyết định 1837/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO 19011:2003 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý và/hoặc hệ thống quản lý môi trường

Quyết định 1838/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO 19011:2013 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
 2. TCVN ISO 22006:2013 Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2008 trong ngành trồng trọt

Quyết định 1930/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9600:2013 Lấy mẫu ngẫu nhiên và quy trình ngẫu nhiên hóa
 2. TCVN 9601:2013 Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính
 3. TCVN 9602-1:2013 Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình-6-Sigma – Phần 1: Phương pháp luận DMAIC
 4. TCVN 9602-1:2013 Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình-6-Sigma – Phần 2: Công cụ và kỹ thuật

Quyết định 1984/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9596:2013 Phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm
 2. TCVN 9597-1: 2013 Phương pháp thống kê – Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp với yêu cầu quy định – Phần 1: Nguyên tắc chungn
 3. TCVN 9598:2013 Hiệu chuẩn tuyến tính sử dụng mẫu chuẩn
 4. TCVN 9599:2013 Phương pháp thống kê – Thống kê hiệu năng và năng lực quá trình đối với các đặc trưng chất lượng đo được

Quyết định 2263/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 2099:2013   Sơn và vecni – Phép thử uốn ( trục hình trụ)
 2. TCVN 5669:2013 Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử
 3. TCVN 9760:2013 Sơn và vecni – Xác định độ dày màng
 4. TCVN 9761:2013  Sơn và vecni – Sự phong hóa tự nhiên của lớp phủ – Phơi mẫu và đánh giá
 5. TCVN 9762:2013 Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt

Quyết định 2394/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 9842:2013 Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu
 2. TCVN 9843:2013 Xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm
 3. TCVN 9844:2013 Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yêu
 4. TCVN 9845:2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ
 5. TCVN 9846:2013 Quy trình thí nghiệm xuyên tĩnh có đo áp lực nước rỗng (CPTu)

Ngày 12/6/2013 và 26/7/2013, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 1468/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 6292:1997 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại
 2. TCVN 6550:1999 Khí và hỗn hợp khí – Xác định tính cháy và khả năng oxy hóa để chọn đầu ra của van chai chứa khí
 3. TCVN 6550-2:2008 Chai chứa khí – Khí và hỗn hợp khí – Phần 2: Xác định khả năng oxy hóa của các khí và hỗn hợp khí độc hại và ăn mòn
 4. TCVN 6713:2002 Chai chứa khí – An toàn trong thao tác
 5. TCVN 6716: 2000 Xác định tính độc của khí hoặc hỗn hợp khí
 6. TCVN 6872:2001 Chai chứa khí – Mũ và nắp bảo vệ van
 7. TCVN 7163: 2002 Chai chứa khí – Van dùng cho chai chứa khí nạp lại được – Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu
 8. TCVN 7165: 2002 Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Đặc tính kỹ thuật
 9. TCVN 7166: 2002 Chai chứa khí – Ren côn 25E để nối van vào chai chứa khí – Calip nghiệm thu
 10. TCVN 7388-1: 2004 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 1: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo nhỏ hơn 1100Mpa
 11. TCVN 7388-2:2004 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 2: Chai bằng thép tôi và ram có giới hạn bền kéo không nhỏ hơn 1100Mpa
 12. TCVN 7388-3: 2004 Chai chứa khí – Chai chứa khí bằng thép không hàn có thể nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm – Phần 3: Chai bằng thép thường hóa
 13. TCVN 7481-1:2005 Chai chứa khí – Ren côn 17E để nối van vào chai chứa khí – Phần 1: Đặc tính kỹ thuật
 14. TCVN 7481-2: 2005 Chai chứa khí – Ren côn 17E để nối van vào chai chứa khí – Phần 2: Calip nghiệm thu

Quyết định 2262/QĐ – BKHCN

 1. TCVN 2099:2007 Sơn và vecni – Phép thử uốn
 2. TCVN 5669:2007 Sơn và vecni – Kiểm tra và chuẩn bị  mẫu thử