QTC – Đơn vị chủ chốt trong hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường của Tổng cục TCĐLCL

13 Tháng Năm 2015

Ngày 17/4/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Quyết định số 473/QĐ-TĐC về việc ban hành Hướng dẫn hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

ĐT KĐ,HC,TN

Trong quyết định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động đào tạo về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 578/QĐ-TĐC ngày 9/6/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định đào tạo kiểm định viêm đo lường.

Đề xem chi tiết Hướng dẫn, vui lòng nhấn vào đây.