Nhận thức chung và xây dựng văn bản HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

15 Tháng Một 2015

1. Giới thiệu về ISO/IEC 17025:2005
ISO/IEC 17025 :2005 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn . Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng được nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: đang áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng; có năng lực kỹ thuật, và đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật cao. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN cần phải đáp ứng.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005 “Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn” là kết quả hợp tác giữa Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) cùng với Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế (IEC), được xuất bản bởi ISO vào tháng 12 năm 1999.
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001 – HTQLCL, vì thế tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 không chỉ đưa ra được các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng và đưa ra những kết quả đo lường/thử nghiệm tin cậy cao đáp ứng nhu cầu khách hàng và được quốc tế thừa nhận.
2. Các lĩnh vực công nhận PTN theo VILAS bao gồm
- Thử nghiệm cơ;
- Thử nghiệm điện – Điện tử;
- Thử nghiệm sinh học;
- Thử nghiệm hóa học;
- Thử nghiệm xây dựng;
-Thử nghiệm không phá hủy;
- Thử nghiệm và đo lường;
-Thử nghiệm dược phẩm;
3. Đối tượng áp dụng ISO/IEC 17025:2005
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm /hoặc hiệu chuẩn, không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn.Áp dụng cho khách hàng PTN, cơ quan quản lý có thẩm quyền và cơ quan công nhận.
4. Lợi ích áp dụng ISO/IEC 17025:2005
- Nâng cao năng lực kỹ thuật & quản lý của phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn.
- Đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.
- Tạo điều kiện cho việc thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.
- Hòa nhập hoạt động công nhận PTN của Việt Nam & các nước trong khu vực và quốc tế.
5. Các yêu cầu ISO/IEC 17025:2005 về mặt quản lý và yêu cầu kỹ thuật.
thongso
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 gồm 15 yêu cầu về mặt quản lý (tương tự ISO 9001:2008) và 10 yêu cầu về mặt kỹ thuật, được trình bày rõ ràng để hướng dẫn cho các tổ chức có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn về mặt quản lý chất lượng cũng như những yêu cầu hoạt động về mặt kỹ thuật đúng nguyên tắc. Kết quả sẽ là bất kỳ một tổ chức nào chấp nhận yêu cầu của ISO/IEC 17025 cũng chấp nhận yêu cầu của ISO 9001:2008. Tuy nhiên chứng nhận theo ISO 9001:2008 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và chỉ tạo niềm tin vào năng lực quản lý chứ không chứng minh được năng lực về mặt kỹ thuật của phòng thử nghiệm. Chính vì thế nên ISO/IEC 17025:2005 được các cơ quan công nhận quốc gia/ quốc tế lựa chọn và được coi là chuẩn mực trong hoạt động đánh giá và công nhận đối với các hoạt động thử nghiệm/ hiệu chuẩn.
Tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2005, ngoài việc đưa ra kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn sẽ có độ tin cậy cao dựa trên cơ sở khoa học và chuẩn hóa các phương pháp thử từ kinh nghiệm thành phương pháp thử có đủ độ tin cậy cao theo một thủ tục nguyên tắc nhất định thì lợi ích khác là tiết kiệm được các nguồn lực, chi phí cũng như khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. Hiện nay, chứng chỉ ISO/IEC 17025 :2005 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn.
6. Đối tượng tham dự
- Các trưởng bộ phận
- Cán bộ quản lý, cán bộ phòng thử nghiệm và cán bộ kỹ thuật có liên quan
- Những cá nhân có nhu cầu tham gia đào tạo.
7.Thời gian đào tạo: 03 ngày

8. Địa điểm
• Đào tạo tập trung: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
• Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị màn hình, máy chiếu….để phục vụ công tác giảng dạy.

9. Thông tin liên hệ

Phòng Kế hoạch đào tạo
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569),Chị Lê Thu Huyền (0913 55 3434)

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Email: qtc@qtc.gov.vn; Website: http//:qtc.gov.vn