Khóa học đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

15 Tháng Một 2015

đanh-gia-nội-bô-iso-170251. Giới thiệu

Khóa học đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 giúp học viên hiểu được lý thuyết và nắm được các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm đánh giá một cách có hiệu quả việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

2. Mục đích Khóa học đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm

Cung cấp cho học viên những kiến thức về:

 • Kỹ thuật đánh giá nội bộ để duy trì và cải tiến hệ thống quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO 19011: 2002;
 •  Kỹ năng đánh giá và áp dụng vào thực tế công việc đánh giá hoạt động quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của các tổ chức;
 • Cách thức lập kế hoạch, viết báo cáo và cách theo dõi hành động khắc phục, phòng ngừa.

3. Tóm tắt nội dung khóa học đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm

 • Khái niệm ISO 17025:2005 và tóm tắt các yêu cầu của Tiêu chuẩn;
 •  Chuẩn bị cho công việc đánh giá;
 • Trách nhiệm, quyền hạn & chuẩn mực của đánh giá viên;
 •  Kỹ thuật đánh giá;
 • Quá trình đánh giá và báo cáo điểm không phù hợp;
 • Hành động khắc phục, phòng ngừa, biện pháp theo dõi;
 • Các bài tập tình huống;
 •  Làm bài kiểm tra cuối khóa và cấp giấy chứng chỉ.

4. Đối tượng tham dự

 • Các trưởng bộ phận;
 • Các cán bộ quản lý, cán bộ PTN và cán bộ kỹ thuật có liên quan;
 • Những cá nhân dự kiến trở thành đánh giá viên.

5. Thời gian: 03 ngày.

6. Địa điểm

 • Đào tạo tập trung: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị: Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị để phục vụ thực hành.

7. Thông tin liên hệ

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569),Chị Lê Thu Huyền (0913 55 3434)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – .8361408/37916479;
Email: qtc@qtc.gov.vn;  Website: qtc.gov.vn