Đánh giá tình hình triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại quận Hải An, TP Hải Phòng (Evaluate the implementation situation of applying TCVN ISO 18091:2020 standard in Hai An district, Hai Phong city)

Ngày 23/11, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hải Phòng phối hợp cùng UBND Quận Hải An phối hợp cùng tổ chức Hội nghị báo cáo và đánh giá tình hình triển khai áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại quận Hải An.

On November 23, Hai An District People’s Committee coordinated with Hai Phong Department of Science and Technology to organize a conference to report and evaluate the implementation of TCVN ISO 18091:2020 standards in Hai An district.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, bà Phạm Thị Sen Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh một trong những vấn đề xã hội quan tâm hiện nay là xây dựng chính quyền vững mạnh, công bằng và tin cậy thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 chính là giải pháp để đáp ứng vấn đề đó. Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 giúp chính quyền địa phương hiểu và thực hiện hệ thống QLCL đáp ứng nhu cầu, đáp ứng mong đợi của tổ chức và cá nhân có liên quan về một chính quyền địa phương cung cấp những sản phẩm, dịch vụ công có chất lượng cao, giúp lãnh đạo.

Opening speech at the Conference, Mrs. Pham Thi Sen Quynh – Deputy Director of the Department of Science and Technology emphasized that one of the current social issues of concern is building a strong, fair and trustworthy government. Applying a integral quality management system according to TCVN ISO 18091:2020 is the solution to solve that issues. TCVN ISO 18091:2020 standard helps local governments understand and implement a quality management system that meets the needs and expectations of relevant organizations and individuals about a local government providing products and high-quality public services, help local top managers determine performance levels and identify areas for continuous improvement.

Bà Phạm Thị Sen Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Mrs. Pham Thi Sen Quynh – Deputy Director of the Department of Science and Technology.

Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng, ông Tạ Hữu Thanh – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL thành phố cho biết, việc áp dụng thí điểm tại các đơn vị cơ bản bám sát, đảm bảo tiến độ, nội dung đề ra gồm: Khảo sát thu thập thông tin sơ bộ cho việc áp dụng tiêu chuẩn; Đào tạo kiến thức cơ bản, chuyên sâu về tiêu chuẩn; Hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Hướng dẫn triển khai Chương trình hành động; Xây dựng báo cáo và đánh giá tình hình triển khai áp dụng tiêu chuẩn.

Tất cả các chính quyền địa phương đều đã Ban hành Bộ chỉ số đánh giá QLCL tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị…; Lãnh đạo các đơn vị thí điểm quan tâm, chỉ đạo sát sao các phòng, ban chuyên môn chủ động thực hiện các nội dung được giao; Tổ chức Hội nghị tổng kết, báo cáo UBND thành phố và Bộ KH&CN về kết quả thực hiện thí điểm vào đầu tháng 12/2023.

Report on the results of pilot application of TCVN ISO 18091:2020 standard at People’s Committees of districts, wards and communes in Hai Phong city, Mr. Ta Huu Thanh – Deputy Director of the Department of Standards, Metrology and Quality said that, the pilot application in local government basically follows closely, ensuring progress, and the proposed content includes: survey to collect preliminary information for the application of standards; training on basic and in-depth knowledge of standards; guidance on developing and applying standards; instructions for implementing the Action Program; develop reports and evaluate the implementation and application of standards.

All local governments have issued a set of integral quality management assessment indicators according to TCVN ISO 18091:2020 standards, developed action programs and implementation plans at the local governments…; Leaders of pilot local governments pay attention and closely direct specialized departments and divisions to proactively implement assigned contents; Organize a summary conference and report to the Hai Phong City People’s Committee and the Ministry of Science and Technology on the results of the pilot implementation in early December 2023.

Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hải An, thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Mr Duong Dinh On, Deputy Secretary of the District Party Committee, Chairman of Hai An District People’s Committee.

Chia sẻ về kết quả thực hiện áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận Hải An, đại diện quận Hải An cho biết, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND thành phố, của Quận ủy, HĐND quận, cùng sự phối hợp hỗ trợ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố cùng nhóm chuyên gia và tổ giúp việc Thành phố rất quan tâm, nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn; Lãnh đạo UBND quận, các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nghiên cứu; Hội đồng thẩm định và Tổ chấm điểm rất khách quan, đánh giá đúng và nhìn nhận chính xác các vấn đề còn tồn tại.

Sharing about the results of pilot application of the integral quality management system according to national standard TCVN ISO 18091:2020 at Hai An District People’s Committee, Hai An district representative said, under the leadership of the City Party Committee. , the City People’s Committee, the District Party Committee, the District People’s Council, with the coordination and support of Directorate for Standards, Metrology and Quality, the Department of Science and Technology, and a group of experts and organizations is very interested, enthusiastic in supporting and guiding. Leaders of the District People’s Committee, members of the Steering Committee, and Support Team always promote a high sense of responsibility and proactive research; The Appraisal Council and Scoring Team are very objective, correctly evaluating and accurately recognizing remaining issues.

Ông Đặng Thanh Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Thanh Tùng – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chúc mừng chính quyền quận Hải An và phường Đằng Lâm đã bước đầu tiếp cận và hoàn thành triển khai thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Tùng chia sẻ bài học kinh nghiệm và giải pháp tổ chức triển khai hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020. Theo đó, thứ nhất là, cần có sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ của Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp, qua đó đảm bảo cung cấp nguồn lực cho hoạt động triển khai áp dụng.

Thứ hai là, cần làm tốt công tác kế hoạch, hoạch định tốt về thời gian triển khai từng nội dung công việc để huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể.

Thứ ba là, chú trọng công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn nội dung tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đến toàn bộ Lãnh đạo, cán bộ công chức tại các chính quyền địa phương.

Thứ tư là, trên nền tảng Hướng dẫn về phương pháp tự đánh giá và bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Chính quyền địa phương cần xây dựng và ban hành hướng dẫn đánh giá chấm điểm chi tiết phù hợp với bối cảnh thực tế của chính quyền địa phương.

Speaking at the Conference, Mr. Dang Thanh Tung – Deputy Director of the Quality Training Center congratulated the authorities of Hai An district and Dang Lam ward for initially approaching and completing the pilot implementation of applying a integral quality management system according to TCVN ISO 18091:2020 standard.

Within the framework of the conference, Mr. Tung shared experiences learned and solutions to effectively organize and deploy the application of TCVN ISO 18091:2020 standards. Accordingly, firstly, there needs to be drastic and strong participation from local government leaders at all levels, thereby ensuring the provision of resources for implementation activities.

Second, it is necessary to do good planning work and plan well the time to implement each work content to maximize the participation of organizations and unions.

Third, focus on propaganda and training on the content of TCVN ISO 18091:2020 standards to all leaders and officers in local governments.

Fourth, based on the guidance on self-assessment methods and the set of quality management assessment indicators according to the standard TCVN ISO 18091:2020 of the Directorate for Standards, Metrology and Quality, local governments need to develop and promulgate detailed assessment and scoring guidelines appropriate to the actual context of local governments.

Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hải An, thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc triển khai Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 có vai trò hết sức quan trọng giúp xây dựng chính quyền minh bạch, xây dựng phát triển bền vững. Khi được lựa chọn là đơn vị thí điểm, Quận luôn luôn xác định phải là đơn vị đi đầu, và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại đơn vị.

Speaking at the Conference, Mr Duong Dinh On, Deputy Secretary of the District Party Committee, Chairman of Hai An District People’s Committee, emphasized that the implementation of TCVN ISO 18091:2020 standard plays a very important role in helping build a transparent and sustainble government. When selected as a pilot local government, the District always determines to be the leading unit, and effectively applies the integral quality management system according to TCVN ISO 18091:2020 Standard.

Trích nguồn: https://tcvn.gov.vn/danh-gia-tinh-hinh-trien-khai-ap-dung-tieu-chuan-tcvn-iso-180912020-tai-quan-hai-an-tp-hai-phong/23/11/2023/

admin_qtc