Các khóa đào tạo Hệ thống quản lý

13 Tháng Một 2015

KHÓA ĐÀO TẠO LĨNH VỰC HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

TT

KHÓA ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT

I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (HTQLCL) THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

1

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 Chi tiết

2

Hướng dẫn xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

  Chi tiết

3

Chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 Chi tiết

4

Duy trì HTQLCL sau đánh giá chứng nhận ISO 9001:2008

 Chi tiết

5

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

  Chi tiết

6

Chuyên gia tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

 Chi tiết

II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005

7

Nhận thức chung và xây dựng văn bản HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

  Chi tiết

8

Đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

  Chi tiết

9

Thẩm định/Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp TN/HC. Ước lượng độ không đảm bảo đo

 Chi tiết

10

Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn

 Chi tiết

11

Kiểm soát trang thiết bị, tiện nghi và môi trường thử nghiệm

 Chi tiết

12

Kỹ năng quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật trong phòng thí nghiệm

 Chi tiết

13

Hướng dẫn phương pháp xác định chu kỳ kiểm tra/hiệu chuẩn phương tiện đo phòng thí nghiệm

 Chi tiết

14

Hướng dẫn xây dựng sơ đồ liên kết chuẩn trong phòng thí nghiệm

 Chi tiết

III. HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THEO ISO/IEC 17065:2012

15

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

 Chi tiết

16

Hướng dẫn xây dựng HTQLCL cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩnISO/IEC 17065:2012

 Chi tiết

17

Chuyên gia Đánh giá Chứng nhận Sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012

 Chi tiết

18

Hướng dẫn xây dựng một tổ chức chứng nhận phù hợp

 Chi tiết

IV. CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁC (ISO 14001:2010, ISO22000:2005, ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021:2008, ISO 15189:2007, SA8000:2008, ISO 27001:2005)

19

Phương pháp triển khai áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010

 Chi tiết

20

Đánh giá viên nội bộ duy trì hiệu quả áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010

 Chi tiết

21

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO22000:2005

 Chi tiết

22

Hướng dẫn xây dựng HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000 cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm Việt Nam

 Chi tiết

23

Quản lý vệ sinh – Hướng dẫn thực hành các chương trình tiên quyết (PRP) để đảm bảo vệ sinh ATTP

 Chi tiết

24

Đánh giá viên nội bộ HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000

 Chi tiết

25

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL An toàn thực phẩm theo ISO 22000

 Chi tiết

26

Hướng dẫn xây dựng HTQL An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm Việt Nam

 Chi tiết

27

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP

 Chi tiết

28

Giới thiệu và phân tích các yêu cầu đối với Tổ chức giám định sản phẩm

 Chi tiết

29

Kỹ năng hiểu và biên soạn các văn bản, thủ tục của HTQLCL theo TCVN/ISO 17020:2012

 Chi tiết

30

Đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 17020:2012

 Chi tiết

31

Giới thiệu và phân tích các yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống

 Chi tiết

32

Kỹ năng hiểu và biên soạn các văn bản, thủ tục của HTQLCL theo TCVN/ISO 17021:2008

 Chi tiết

33

Đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN/ISO 17021:2008

 Chi tiết

34

Nhận thức chung và xây dựng văn bản HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

 Chi tiết

35

Đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO 15189:2007

 Chi tiết

36

Nhận thức chung về tiêu chuẩn SA8000:2008

 Chi tiết

37

Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO27001:2005

 Chi tiết

V. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

38

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

-   Nhóm chất lượng (QCC)

-   7 công cụ thống kê

-   Cải tiến (Kaizen) và 5S

-   Giải quyết vẫn đề chất lượng

-   Huy động nguồn nhân lực

* Đối với các khóa đào tạo chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) Số 08 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (04) 3791 6479 * Fax: (04) 3791 6479 Email: qtc@qtc.gov.vn * Website: qtc.gov.vn