Tư vấn Năng suất chất lượng

13 Tháng Một 2015

DANH MỤC TƯ VẤN
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

 

NỘI DUNG TƯ VẤN

 

Hệ thống sản xuất tinh gọn – Lean


NS.LEAN

Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM


NS.TPM

Chỉ số đánh giá hoạt động chính – KPI


NS.KPI

Lean six sigma


NS.LSS

Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê – SPC


NS.SPC

Nhóm kiểm soát chất lượng – QCC


NS.QCC

Thực hành sản xuất tốt – GMP


NS.GMP

Phương pháp thực hành tốt – 5S


NS.5S

Phương pháp cải tiến liên tục – Kaizen


NS.KAIZEN

 

* Đối với các dịch vụ tư vấn chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn   Website: www.qtc.qov.vn