Thông báo mở lớp Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm và Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015 tại Hà Nội và TP Hô

1 Tháng Mười 2018

Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, Thành phố;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, Thành phố; – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Đơn vị kế hoạch tổ chức các khoá đào tạo trong tháng 10  của chúng tôi theo đường link sau:

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỔ SUNG THÁNG 10: http://qtc.gov.vn/content/uploads/2018/10/thong-bao-ke-hoach-dao-tao-t10.pdf

PHIẾU ĐĂNG KÝ: http://qtc.gov.vn/content/uploads/2018/10/Phiếu-đăng-ký-10.docx