THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI QC KENTEI CẤP ĐỘ 4 TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM NGÀY 19/6/2022

Ban tổ chức thông báo kết quả ký thi QC KENTEI CẤP ĐỘ 4 được tổ chức tại Việt Nam ngày 19/6/2022 – Hà Nội.
Dưới đây là danh sách các thí sinh được cấp chứng chỉ QC KENTEI CẤP ĐỘ 4

(Anh/ chị vui lòng tra cứu theo mã đăng ký dự thi đã được Ban tổ chức cấp)

Mã đăng ký dự thi Mã chứng chỉ được cấp
VN-221-0101-40004 VN-Pilot-221-400001
VN-221-0101-40005 VN-Pilot-221-400002
VN-221-0101-40007 VN-Pilot-221-400003
VN-221-0101-40008 VN-Pilot-221-400004
VN-221-0101-40010 VN-Pilot-221-400005
VN-221-0101-40011 VN-Pilot-221-400006
VN-221-0101-40012 VN-Pilot-221-400007
VN-221-0101-40013 VN-Pilot-221-400008
VN-221-0101-40014 VN-Pilot-221-400009
VN-221-0101-40015 VN-Pilot-221-400010
VN-221-0101-40016 VN-Pilot-221-400011
VN-221-0101-40020 VN-Pilot-221-400012
VN-221-0101-40027 VN-Pilot-221-400013
VN-221-0101-40028 VN-Pilot-221-400014
VN-221-0101-40034 VN-Pilot-221-400015
VN-221-0101-40038 VN-Pilot-221-400016
VN-221-0101-40042 VN-Pilot-221-400017
VN-221-0101-40043 VN-Pilot-221-400018
VN-221-0101-40044 VN-Pilot-221-400019
VN-221-0101-40048 VN-Pilot-221-400020
VN-221-0101-40053 VN-Pilot-221-400021
VN-221-0101-40054 VN-Pilot-221-400022
VN-221-0101-40056 VN-Pilot-221-400023
VN-221-0101-40057 VN-Pilot-221-400024
VN-221-0101-40058 VN-Pilot-221-400025
VN-221-0101-40059 VN-Pilot-221-400026
VN-221-0101-40060 VN-Pilot-221-400027
VN-221-0101-40061 VN-Pilot-221-400028
VN-221-0101-40062 VN-Pilot-221-400029
VN-221-0101-40067 VN-Pilot-221-400030
VN-221-0101-40073 VN-Pilot-221-400031
VN-221-0101-40076 VN-Pilot-221-400032
VN-221-0101-40077 VN-Pilot-221-400033
VN-221-0101-40078 VN-Pilot-221-400034
VN-221-0101-40079 VN-Pilot-221-400035
VN-221-0101-40082 VN-Pilot-221-400036
VN-221-0101-40084 VN-Pilot-221-400037
VN-221-0101-40085 VN-Pilot-221-400038
VN-221-0101-40086 VN-Pilot-221-400039
VN-221-0101-40087 VN-Pilot-221-400040
VN-221-0101-40089 VN-Pilot-221-400041
VN-221-0101-40093 VN-Pilot-221-400042
VN-221-0101-40096 VN-Pilot-221-400043
VN-221-0101-40100 VN-Pilot-221-400044
VN-221-0101-40101 VN-Pilot-221-400045
VN-221-0101-40107 VN-Pilot-221-400046
VN-221-0101-40110 VN-Pilot-221-400047
VN-221-0101-40123 VN-Pilot-221-400048
VN-221-0101-40124 VN-Pilot-221-400049
VN-221-0101-40126 VN-Pilot-221-400050
VN-221-0101-40132 VN-Pilot-221-400051
VN-221-0101-40134 VN-Pilot-221-400052
VN-221-0101-40136 VN-Pilot-221-400053
VN-221-0101-40137 VN-Pilot-221-400054
VN-221-0101-40139 VN-Pilot-221-400055
VN-221-0101-40140 VN-Pilot-221-400056
VN-221-0101-40145 VN-Pilot-221-400057
VN-221-0101-40147 VN-Pilot-221-400058

admin_qtc