Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

14 Tháng Tư 2014

Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

Ngày 17/12/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN quy định về kiểm tra nhà nước về đo lường bao gồm kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu, trong sản xuất, trên thị trường hoặc trong sử dụng; kiểm tra hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

 

calibradorThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2014.

 

Xem chi tiết: Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN.