Quản lý chất lượng toàn diện – TQM

14 Tháng Một 2015

I. GIỚI THIỆU VỀ TQM

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là một triết lý quản lý. Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và nâng cao sự thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TQM

  • Chất lượng được tạo nên bởi sự tham gia của tất cả mọi người
  • Chú ý đến mối quan hệ với các lợi ích xã hội khác.
  • Chú ý đến công tác giáo dục và đào tạo.
  • Đề cao tính tự quản: chất lượng được tạo ra từ ý thức tự giác.
  • Quản lý dựa trên sự kiện thực tế.
  • Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty
  • Thúc đẩy ý thức tự quản và hợp tác của người lao động.
  • Chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến
  • Thực hiện xem xét của lãnh đạo và đánh giá nội bộ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.
  • Sử dụng các phương pháp thống kê.

Để biết chi tiết về dịch vụ tư vấn TQM của Trung tâm Đào tạo – QTC, vui lòng liên hệ:
Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn   Website: www.qtc.qov.vn