QTC tổ chức khóa đào tạo “Nghiệp vụ Kiểm tra nhà nước về Đo lường” tại Hà Nội và Quảng Nam

Trong thời gian từ ngày 31/10 tới ngày 04/11/2023, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tổ chức hai khoá đào tạo trực tiếp tại Hà Nội và Quảng Nam về “Nghiệp vụ Kiểm tra nhà nước về đo lường” nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp cho đội ngũ cán bộ. Trong đó, khoá đào tạo tại Quảng Nam hướng tới đối tượng tham gia là cán bộ quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) cấp huyện, xã; khoá đào tạo tại Hà Nội hướng tới đối tượng tham gia là cán bộ quản lý về TCĐLCL cấp tỉnh/thành phố.

During the period from October 31 to November 4, 2023, the Quality Training Centre (QTC) organized two training courses in Hanoi and Quang Nam province on “State inspection of metrology” to meet the needs of state management agencies in the field of Standards, Metrology and Quality in terms of training and professional development for officials. In particular, the training course in Quang Nam targets participants who are in charge of Standards Metrology and Quality management at district and commune levels; The training course in Hanoi is serving participants who are in charge of Standards Metrology and Quality management at the provincial/city level.

Hình ảnh khóa đào tạo tại Hà Nội

Hình ảnh khóa đào tạo tại Quảng Nam

Khoá đào tạo tại Hà Nội (01-04/11/2023) đã ghi nhận sự tham dự của học viên đến từ các cơ quan quản lý của Bộ KH&CN và 10 tỉnh/thành phố, gồm: Thanh tra Bộ KH&CN; Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; Sở KH&CN các tỉnh Hà Nội, Bình Phước; Quảng Trị, An Giang, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Bình, Hậu Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hưng Yên. Khoá đào tạo tại Quảng Nam (31/10-03/11/2023) đã ghi nhận sự tham dự của học viên đến từ 19 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

The training course in Hanoi (November 1-4, 2023) received participants from management agencies of the Ministry of Science and Technology and 10 provinces/cities, including: Inspectorate of the Ministry of Science and Technology; Department of Legislation – Inspection, Directorate for Standards Metrology and Quality; Department of Science and Technology of Ha Noi, Binh Phuoc, Quang Tri, An Giang, Thanh Hoa, Vinh Phuc; Branch/Division of Standards, Metrology and Quality of Ninh Binh, Hau Giang, Hanoi, Ha Tinh; Hung Yen Standards, Metrology and Quality Technical Center. The training course in Quang Nam (October 31 – November 3, 2023) recorded the participation from 19 districts and towns in the province.

Ông Lê Minh Tâm phát biểu khai mai khóa đào tạo tại Hà Nội

Khoá đào tạo “Nghiệp vụ Kiểm tra nhà nước về đo lường” là một trong những khoá đào tạo cơ bản và quan trọng nhất về nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đo lường. Khoá đào tạo được xây dựng, phê duyệt và giao Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thực hiện đào tạo chính thức từ năm 2014 cho tới nay. Với bề dày kinh nghiệm triển khai đào tạo và có sự đồng hành của các giảng viên có nhiều năm công tác quản lý trong lĩnh vực TCĐLCL, Trung tâm Đào tạo là đơn vị đầu mối được phê duyệt đào tạo các khoá đào tạo liên quan đến kiểm tra nhà nước về đo lường. Ngoài khoá đào tạo nêu trên, để củng cố thêm kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý về TCĐLCL, Trung tâm Đào tạo hiện có cung cấp thêm khoá đào tạo: Đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.

The training course “State inspection of metrology” is one of the most important training courses on state management operations in the field of metrology. The training course was developed, approved and QTC has been assigned by STAMEQ to conduct training from 2014. With extensive experience in organizing trainings and the companionship of outstanding lecturers with profound experience in the field of Standards Metrology and Quality management, QTC is the focal point for organizing training course on “State inspection of metrology” and related training courses in the fields. In addition to the training course mentioned above, to further strengthen the knowledge and skills of officials on Standards Metrology and Quality management, QTC currently provides additional training courses: Assessment of inspection, calibration, and testing activities.

Chuyên gia Phan Minh Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo giảng dậy

Ông Phan Minh Hải hướng dẫn các học viên thực hành.

Với sứ mệnh phục vụ quản lý Nhà nước, giúp Tổng cục trưởng thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Trung tâm Đào tạo luôn là địa chỉ đáng tin cậy về bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

With the mission of serving State management, supporting the Director General in carrying out training and consulting on professional expertises in the fields of standards, metrology and quality, and providing training services to agencies, organizations, and individuals, QTC is always a reliable address for developing high-quality human resources for the industry.

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

admin_qtc