Đào Tạo Chuyên Gia Đánh Giá Chứng Nhận Sản Phẩm theo ISO/IEC 17065:2012

31 Tháng Mười 2014

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

 THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17065:2012

Danh gia CNSP

 Giới thiệu chung:

ISO/IEC 17065:2012 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận (TCCN) sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.

Để tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm, TCCN phải có một cơ cấu thích hợp cho họat động chứng nhận; có các chuyên gia đánh giá về sản phẩm được chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở xin chứng nhận; quy định về các phương thức đánh giá chứng nhận sản phẩm gồm các yếu tố: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, giám sát chất lượng trên thị trường …; xây dựng quy trình đánh giá và các quy định về kháng nghị, tranh chấp …

Các tiêu chuẩn sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm gồm:

- ISO/IEC 17067:2013 Đánh giá sự phù hợp – Các cơ sở của chứng nhận sản phẩm

- ISO/IEC Guide 28:2004 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn về một phương thức chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba

- ISO/IEC Guide 53:2005 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn sử dụng một hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong chứng nhận sản phẩm

- ISO/IEC 17030:2003 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung về dấu sự phù hợp của bên thứ ba

Mục đích của khóa đào tạo:

  • Sau khóa học, học viên sẽ:

-    Thấu hiểu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 dưới góc độ của một chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm;

-    Hiểu cách thức tổ chức triển khai các cuộc đánh giá chứng nhận sản phẩm;

-    Hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức;

-    Xác định được các “điểm không phù hợp”;

-    Biết cách xử lý các tình huống khó trong quá trình đánh giá;

-    Lập được báo cáo các “điểm không phù hợp” theo chuẩn mực;

-    Biết cách theo dõi và hoàn thiện các “Hành động khắc phục”, “Hành động phòng ngừa” và Cải tiến.

-    Nắm được trách nhiệm, quyền hạn & chuẩn mực của tổ chức.

-    Xây dựng được hệ thống đánh giá chứng nhận sản phẩm.

  • Giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có đội ngũ chuyên gia đánh giá có đủ năng lực và các kỹ năng cần thiết để:

-    Quản lý và triển khai các cuộc đánh giá chứng nhận sản phẩm có chất lượng và hiệu quả cao;

-    Giúp Tổ chức chứng nhận thiết lập hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một chứng nhận – chập nhận mọi nơi”

  • Cấp chứng chỉ đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho các học viên đạt yêu cầu kiểm tra cuối khóa, giúp tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phục vụ đánh giá chứng nhận.

Những ai nên tham dự khóa đào tạo:

Lãnh đạo tổ chức, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), thư ký ban ISO, cán bộ nhân viên phòng quản lý chất lượng, các cán bộ nhân viên được cử làm chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm.

 Phương pháp đào tạo:

-      Lấy học viên làm trung tâm (learner focused) và giảng viên là người hỗ trợ (moderator, facilitator);

-      Kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và các bài tập minh họa;

-      Xử lý các tình huống mô phỏng thực tế;

-      Học chủ động, học mà chơi-chơi mà học.

 Thời gian:

05 ngày (10 buổi)

(sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30)

 Địa điểm:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

 Kinh phí:

6,000,000 VNĐ/ học viên/ khóa 05 ngày

Kinh phí trên đã bao gồm toàn bộ chi phí cho phòng học, thiết bị giảng dạy, tài liệu đào tạo, bài tập, văn phòng phẩm, giáo cụ, chứng chỉ, ăn trưa (05 ngày), tea-break (10 buổi), giảng viên, trợ giảng, 5% VAT, và chi phí quản lý khác.

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

 THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC GUIDE 65

 

1. Đào tạo về các yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012 + Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17065:2012 của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) – IAF Guidance on the Application of ISO/IEC 17065:2012 và các tiêu chuẩn liên quan.

2. Thiết lập cơ cấu tổ chức cho hoạt động chứng nhận của TCCN và Hội đồng chứng nhận nhằm đảm bảo hoạt động chứng nhận được tiến hành khách quan và không thiên vị.

3. Xây dựng hệ thống tài liệu cho hoạt động chứng nhận:

- Quy định về các điều kiện chứng nhận, trách nhiệm và quyền hạn của TCCN, cơ sở xin chứng nhận…;

- Sổ tay quản lý hoạt động chứng nhận;

- Các quy trình kèm theo hướng dẫn và các biểu mẫu để thực hiện hoạt động chứng nhận từ khâu tiếp nhận yêu cầu, đánh giá, cấp chứng nhận…

- Các tài liệu hỗ trợ khác; biểu tượng được chứng nhận (logo), mẫu chứng chỉ…

4. Xây dựng hướng dẫn đánh giá chứng nhận cho sản phẩm/nhóm sản phẩm theo phạm vi cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm của TCCN.

5. Đào tạo kiến thức về chứng nhận sản phẩm và kỹ năng đánh giá cho chuyên gia đánh giá.

6. Lựa chọn cơ sở đăng ký chứng nhận sản phẩm và tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận thử nghiệm. Cần tiến hành đánh giá, chứng nhận tại ít nhất 2 cơ sở trước; nên kết hợp đánh giá với một TCCN khác đã có kinh nghiệm về chứng nhận sản phẩm nếu có điệu kiện.

7. Đăng ký công nhận: chuẩn bị và nộp bộ hồ sơ theo quy định của cơ quan công nhận gồm:

- Bản đăng ký công nhận (kèn theo phụ lục về phạm vi cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm);

- Phiếu hỏi về thực hiện các yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012;

- Sổ tay quản lý hoạt động chứng nhận;

- Danh sách khách hàng đã chứng nhận;

- Mẫu chứng chỉ;

- Các tài liệu các theo yêu cầu của cơ quan công nhận.

8. Đánh giá công nhận của cơ quan công nhận: gồm đánh giá tại văn phòng theo các yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012 và đánh giá chứng kiến đoàn chuyên gia đánh giá của TCCN tại cơ sở xin chứng nhận sản phẩm.

Khi hệ thống chứng nhận sản phẩm phù hợp với ISO/IEC 17065:2012 và các yêu cầu về công nhận khác; TCCN sẽ được cấp chứng chỉ công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm với hiệu lực là 3 năm.

 

Lưu ý:

Nội dung chi tiết khóa học có thể điều chỉnh thống nhất theo yêu cầu hoặc theo thực tế triển khai.

 

 Liên hệ

Mr. Nguyễn Ngọc Duy ( 094 779 3388) - Phòng Tư vấn và Phát triển Dịch vụ

Ms. Phạm Thị Hương ( 0986 940 838) – Phòng Kế hoạch Đào tạo

Email: huongphamqtc@gmail.com / ngocduy@qtc.gov.vn / qtc@qtc.gov.vn