Đánh giá nội bộ HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Giới thiệu:

Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để hỗ trợ Đánh giá viên đánh giá hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của Tổ chức/ Doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuần ISO 14001:2010.

Lợi ích khóa học:

 • Đánh giá tập trung vào các yếu tố/ tác động môi trường và yêu cầu pháp luật, yêu cầu khác,
 • Đánh giá viên hiểu và thực hành tốt về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường,
 • Nắm được phương pháp chuẩn bị, thực hiện, báo cáo và theo dõi sau đánh giá.

Nội dung:

 • Khái niệm và các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2010;
 • Hiểu về các yếu tố môi trường, tác động và ý nghĩa của chúng;
 • Xác định phạm vi đánh giá, tần số, phương pháp, trách nhiệm và các yêu cầu;
 • Cách thức xem xét tài liệu, phỏng vấn và kiểm tra tại hiện trường;
 • Chuẩn bị báo cáo đánh giá nội bộ, theo dõi sau đánh giá nội bộ;
 • Bài tập thực hành (đánh giá một phòng/ Ban được chọn cho chương trình đào tạo tại Tổ chức/ Doanh nghiệp; đánh giá theo tình huống cho chương trình đào tạo tại trung tâm Đào tạo) .

Đối tượng tham dự:

Đánh giá viên nội bộ của các tổ chúc/ Doanh nghiệp đang áp dụng hoặc đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2010. Đối tượng tham gia khóa học này cần có hiểu biết cơ bản về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2010.

Thời gian đào tạo: 01 ngày

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO 14001:2015

 • Bài giảng

  Đánh giá nội bộ HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học