QTC

2023/12/28

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2024

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các tình, thành phố; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố; Các Trung tâm Ứng dụng và...

Xem thêm

2023/07/04

Tổng cục TCĐLCL tổ chức tập huấn cho cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình đảm bảo đo lường

Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả Chương trình...

Xem thêm

2022/01/19

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO THÔNG TƯ 26/2014/TT-BKHCN

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Học phí (vnđ) /học viên   I.Các khóa đào tạo về Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia tư vấn       1...

Xem thêm

2022/01/19

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 VÀ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND)/học viên TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO       Thời gian (ngày) Hà Nội TP.HCM/Bình Dương   I. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH...

Xem thêm

2022/01/13

Chức năng và nhiệm vụ QTC

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng...

Xem thêm

2022/01/13

GIỚI THIỆU VỀ QTC

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC)  Được thành lập ngày 12/07/1994, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục...

Xem thêm