Giới thiệu

Giới thiệu tổng quan về Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

  • Chức năng và nhiệm vụ QTC

    Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC  ) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo quyết định số 1260/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban […]

  • Giới thiệu về QTC

    Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Quality Training Centre – QTC) được thành lập ngày 12/07/1994, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ, là hạt nhân trong lĩnh vực đào tạo Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng […]