Các khóa đào tạo

Nội dung các khóa đào tạo về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của QTC.

 • Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng […]

 • Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh nhằm nâng cao năng lực của kỹ thuật   viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến […]

 • Khóa đào tạo: Kiểm định viên xitec ô tô

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định xitec  ô tô nhằm phát triển năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý […]

 • kiểm định viên phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định máy đo độ ẩm hạt nông sản nhằm phát triển năng lực kiểm định của một tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý […]

 • Khóa đào tạo: Kiểm định viên taximet

  Giới thiệu Khóa đào tạo này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở phương tiện đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định taximet nhằm nâng cao năng lực của kiểm định viên và tổ chức. Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, […]

 • Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo kết quả thử nghiệm hóa lý

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và cách tính toán độ không đảm bảo đo kết quả thử nghiệm bằng các phương pháp hóa lý nhằm nâng cao kỹ năng tính toán của thí nghiệm viên trong phòng thí nghiệm  theo các chuẩn mực của phương pháp hóa lý. […]

 • Khóa đào tạo: Kiểm định viên phương tiện đo điện não

  Giới thiệu: Khóa đào tạo giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định phương tiện đo điện não nhằm nâng cao năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức. Mục đích: Tham gia khóa đào tọa này, học […]

 • Khóa đào tạo: Kiểm định viên phương tiện đo điện tim

  Giới thiệu: Khóa đào tạo giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định phương tiện đo điện tim nhằm nâng cao năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức. Mục đích: Tham gia khóa đào tọa này, học […]

 • Khóa đào tạo: KĐV phương tiện đo điện tim & phương tiện đo điện não

  Giới thiệu: Khóa đào tạo giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định phương tiện đo điện tim và phương tiện đo điện não nhằm nâng cao năng lực kiểm định của kiểm định viên và tổ chức. Mục đích: Tham […]

 • Khóa đào tạo: KĐV máy biến áp đo lường

  Giới thiệu: Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định máy biến áp đo lường nhằm phát triển năng lực kiểm định của một tổ chức. Mục đích: Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, […]