Các khóa đào tạo

Nội dung các khóa đào tạo về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của QTC.

 • Hướng dẫn ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn PTĐ lường

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và ước lượng độ không đảm bảo đo trong hiệu chuẩn phương tiện đo lường nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và đơn vị.  Mục đích Học viên được trang bị […]

 • Khóa đào tạo: Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt

   Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ ẩm hạt nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và đơn vị. Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được […]

 • khóa đào tạo Hiệu chuẩn phương tiện đo điện

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo điện  nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo […]

 • khóa đào tạo: Hiệu chuẩn phương tiện đo độ ồn

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ ồn nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức. Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào […]

 • Hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo mức tự động nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được […]

 • Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được […]

 • Hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn thiết bị đo moment lực nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào […]

 • Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài (panme, thước cặp, thước vạch) nhằm nâng cao năng lực của nhân viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về […]

 • Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra và hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn hiểu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý […]

 • Khóa đào tạo: Hiệu chuẩn tủ sấy

  Giới thiệu Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và hiệu chuẩn tủ sấy nhằm nâng cao năng lực của nhân  viên và tổ chức.  Mục đích Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được hướng dẫn đào tạo […]