CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG (Dành cho cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường tại địa phương)

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND)/học viên

TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO  
Thời gian

(ngày)

 

Hà Nội

 

TP.HCM/ Bình Dương

 
1 Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường 04 4.000.000 4.500.000 Chi tiết
2 Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cấp huyện, xã 02 Theo báo giá cụ thể Chi tiết
3 Chuyên gia đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 03 4.000.000 4.500.000 Chi tiết
4 Chuyên gia đánh giá về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn 03 4.000.000 4.500.000 Chi tiết

QTC-PKH