CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THEO THÔNG TƯ 36/2014/TT-BKHCN VÀ CÁC NỘI DUNG VỀ TIÊU CHUẨN/ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Học phí (vnđ)

/học viên

 
1 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 05 5.500.000 Chi tiết
2 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 05 6.500.000 Chi tiết
3 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 05 6.500.000 Chi tiết
4 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 05 8.000.000 Chi tiết
5 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 05 8.000.000 Chi tiết
6 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 05 8.000.000 Chi tiết
7 Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 05 6.500.000 Chi tiết
8 Chuyên gia đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041 05 7.500.000 Chi tiết
9 Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt 05 6.500.000 Chi tiết
10 Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 05 8.000.000 Chi tiết
11 Nhận thức chung HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 01 1.000.000 Chi tiết
12 Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 01 1.000.000 Chi tiết
13 Nhận thức chung HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 01 1.000.000 Chi tiết
14 Đánh giá nội bộ HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 01 1.000.000 Chi tiết
15 Nhận thức chung HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 01 1.000.000 Chi tiết
16 Đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 01 1.000.000 Chi tiết
17 Nhận thức chung HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 01
NEW

1.000.000

Chi tiết
18 Đánh giá nội bộ HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 01 1.000.000 Chi tiết
19 Nhận thức chung HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 01
NEW

1.000.000

Chi tiết
20 Đánh giá nội bộ HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 01 1.000.000 Chi tiết
21 Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 01 1.000.000 Chi tiết
22 Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 01 1.000.000 Chi tiết
23 Nhận thức chung HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 01 1.000.000 Chi tiết
24 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thí nghiệm 01 1.000.000 Chi tiết
25 Đánh giá độ không đảm bảo đo của phương pháp thí nghiệm 01 1.000.000 Chi tiết
26 Đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 01 1.000.000 Chi tiết
27 Nhận thức chung về chất lượng và năng lực phòng thí nghiệm y tế theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 01 1.000.000 Chi tiết
28 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm 01 1.000.000 Chi tiết
29 Đánh giá độ không đảm bảo đo của các giá trị đại lượng được đo tại phòng thí nghiệm y tế 01 1.000.000 Chi tiết
30 Đánh giá nội bộ HTQL phòng thí nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 01 1.000.000 Chi tiết
31 Phương pháp đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn TCVN ISO 31000:2018 02 2.000.000 Chi tiết
32 Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 01
NEW

1.000.000

Chi tiết
33 Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 02 2.000.000 Chi tiết

 

 

QTC-PKH