[712- Ninh Bình] KHẢO SÁT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

12 Tháng Một 2015

QUÝ DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN

HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP TRONG 5 LĨNH VỰC SAU ĐÂY :

(Click vào từng lĩnh vực phù hợp với Doanh nghiệp hiện tại) 

1. CHẾ BIẾN THỰC PHẨM click5

 

2. NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP click5

 

3. DU LỊCH KHÁCH SẠN click5

 

4. CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT, SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆPclick5

 

5. THỦ CÔNG MỸ NGHỆ  click5

(Vd: Mây tre đan, chiếu cói, đồ gỗ mỹ nghệ, đồ kim khí mỹ nghệ,…)

     Chú ý: Các doanh nghiệp có sản phẩm liên quan đến danh mục các sản phẩm nhóm 2 (Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn) xin CLICK VÀO ĐÂYclick5  để tra cứu xem sản phẩm của mình có thuộc nhóm 2 không?

     Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá chủ lực của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 – 2020” là dự án sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý năng suất và chất lượng. Kính đề nghị QUÝ DOANH  NGHIỆP THUỘC ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH cung cấp các thông tin cơ bản để Ban điều hành đề án xem xét điều kiện đưa vào chương trình hỗ trợ. 

(Mọi thông tin của Quý Doanh Nghiệp cung cấp sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ sử dụng với mục đích khảo sát của dự án này.)

712 nang suat chat luong_01

     Căn cứ vào thực tiễn, diễn biến kinh tế trên địa bàn tỉnh và định hướng thúc đẩy, phát triển kinh tế tỉnh nhà trong những năm tới mà Nhiệm vụ “Nghiên cứu phương pháp, thực hiện đánh giá khảo sát, phân tích thực trạng tình hình năng suất chất lượng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh Ninh Bình” đã được duyệt triển khai. Đây là dự án nằm trong tổng thể CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA ”NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” do Thủ Tướng ký quyết định phê duyệt số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010.

    Dự án nằm trong tổng thể quy hoạch dự án 9: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương” trong chương trình quốc gia với nội dung là “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của địa phương, doanh nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thông tin về sở hữu công nghiệp để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; thay thế công nghệ lạc hậu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, làm chủ công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam”

712 ninh binh

 

CƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN:
- Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Bình,
- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN:
1) Xây dựng được phương pháp và căn cứ khoa học để xác định danh mục SPHH chủ lực, các Doanh nghiệp chủ lực, thực trạng trình độ quản lý năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2) Đề xuất các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh đáp ứng chiến lược phát triển thị trường trong nước và khu vực;
3) Lập thuyết minh chi tiết Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá chủ lực của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020”

ĐỐI TƯỢNG CỦA DỰ ÁN:
- Đối tượng thực hiện dự án: các doanh nghiệp sản xuất SPHH và dịch vụ chủ lực của tỉnh Ninh Bình; các doanh nghiệp tham gia dự án năng suất và chất lượng của tỉnh Ninh Bình;

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ ÁN

- Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
- Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
- Thông báo số 491/TB-BKHCN ngày 08/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả phiên họp thứ nhất Ban điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,
- Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
- Công văn số 231/UBND-VP6 ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020”;
- Kế hoạch số 189/KH-KHCN ngày 11/4/2014 của Sở KH&CN tỉnh Ninh Bình.

 

712 ninh binh_1

     Hiện nay, Ninh Bình cũng như rất nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước chưa có một phương thức khoa học thống nhất và tổng quan để đánh giá và đưa ra được danh sách các doanh nghiệp chủ lực và SPHH chủ lực của tỉnh. Vì vậy việc xây dựng phương pháp luận và đánh giá để đưa ra được danh sách chính thức các doanh nghiệp chủ lực cũng như SPHH chủ lực của tỉnh Ninh Bình là điều hết sức cần thiết cho toàn bộ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương”, cũng như các hoạt động quản lý của tỉnh sau này.

     Hiện trạng năng suất lao động, chất lượng SPHH của các doanh nghiệp trong tỉnh Ninh Bình chưa rõ ràng vì chưa có công bố nghiên cứu khoa học chính thức nào tính toán đưa ra các con số cụ thể về các chỉ tiêu này trong địa bàn tỉnh. Do vậy việc đưa ra những chính sách, công tác để hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động nâng cao năng suất lao động, chất lượng SPHH của tỉnh còn thiếu bàn đạp lý luận khoa học và công cụ để đánh giá hiệu quả của các hoạt động đó. Cụ thể như trước khi có hoạt động hỗ trợ thì năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp ở mức độ nào (con số bao nhiêu) và sau hoạt động hỗ trợ thì năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp ở mức độ nào (con số bao nhiêu). Đâu là những tồn tại và yếu kém trong hoạt động cải tiến năng suất chất lượng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và hỗ trợ ra sao để tháo gỡ những khó khăn này vẫn còn là câu hỏi mở của các doanh nghiệp nói riêng và tỉnh quản lý nói chung.


712 ninh binh _2

Trân trọng cảm ơn ./.

Phòng Tư vấn và Phát triển Dịch vụ

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

________________________________________________________________________________